Termín obdržení zásilky
Česká pošta Čtvrtek 06.08
PPL Čtvrtek 06.08
Osobní odběr Pátek 07.08
Termíny jsou pouze orientační a mohou se lišit podle zvoleného typu platby. O Průběhu zásilky Vás budeme informovat e-mailem.
Při nákupu většího množství produktů negarantujeme dodání do zobrazeného data

Daně a účetnictví 10/2019 - Zákon o zaměstnanosti – novela, Daňové zvýhodnění na studující děti, OSVČ – přerušení podnikání

Daně a účetnictví 10/2019 - Zákon o zaměstnanosti – novela, Daňové zvýhodnění na studující děti, OSVČ – přerušení podnikání
37 %

126  Kč 199 Kč

Expedujeme 1 až 2 dny

Sleva až 70% u třetiny knih
Výdaje spojené s pořízením zásob Specifika záloh na daně z příjmů Benefit na zdravotnické služby, sport a rekreaci DPH při dodání vody, tepla a chladu Autor: Mgr. Olga Bičáková, Ing. Václav Benda, Ing. Martin Děrgel, JUDr. Eva Dandová, Ing. Zdenka Cardová, Ing. Helena Machová, JUDr. Ladislav Jouza, Ing. Eva Sedláková, Ing. Antonín Daněk Popis: Zákon č. 176 ze dne 18. června 2019 novelizoval s účinnosti od 31. července 2019 zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento zákon ve své osmé části novelizuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. K novele zákona bylo přistoupeno zejména z důvodu zajištění transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2016/801/EU ze dne 11. května 2016 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů a činnosti au-pair. K dosažení souladu právního řádu České republiky s touto směrnicí přistoupilo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy také k novele zákona o uznávání odborných kvalifikací a zákona o veřejných výzkumných institucích a dílčím způsobem byly upraveny také zákony v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva zdravotnictví. Dále novela v zákoně o pobytu cizinců zejména zavádí povinnost absolvovat po příjezdu do České republiky adaptačně-integrační kurz, upravuje zákonné zmocnění vlády k vydání kvót pro ekonomickou migraci… Firmy, živnostníci a pronajímatelé musí platit daň i z budoucích a tedy nejistých příjmů. Sice jde pouze o zálohy na daň, takže při horších hospodářských výsledcích jim bude posléze část nebo celá zaplacená částka vrácena, na což si však počkají i déle než rok. Přičemž nezaplacení zálohy na daň je prohřeškem, za který bude poplatník potrestán, případně jí na něm lze exekučně vymáhat, a to i v případě, že výsledná daň za zálohované období bude nulová. Povinné zálohy provázejí rovněž roční silniční daň a překvapivě také daň z nabytí nemovitých věcí, ačkoli nemá vymezeno zdaňovací období, ale platí se při každé relevantní události. Naproti tomu roční daň z nemovitých věcí namísto záloh umožňuje její úhradu ve dvou splátkách, přesahuje-li 5 000 Kč. Na placení záloh na daň není radno zapomínat, protože jejich prodlení bude „odměněno“ obdobně jako pozdní úhrada daně... Zákonná úprava zdravotního pojištění nefunguje izolovaně, ale je v mnoha případech navázána na související právní úpravu, mimo jiné i na oblast pracovního práva, především pak v přímé souvislosti na zákon č. 262/2006 Sb., ve znění p.p. Daně jsou zpravidla stanovovány a placeny za určité časové úseky – rok, čtvrtletí, měsíc – které na sebe plynule navazují, aby nebyl ani den, který by se zdanění vyhnul. Vymezením takovýchto „zdaňovacích období“ se poplatníkům, plátcům i správcům daně značně usnadňuje administrativa. Třeba plátci DPH nemusejí posílat na berní úřad samostatně daň z každé jednotlivé tržby, ale jednoduše sečtou DPH ze svých zdanitelných plnění za celý měsíc (nebo čtvrtletí), od ní odečtou DPH z nákupů – a pouze výslednou částku DPH pošlou finančnímu úřadu, případně jej požádají o její „vrácení“... V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 písm. c) a § 36 zákoníku práce (dále jen „ZP“) se v případě pracovního poměru považuje za den nástupu do zaměstnání den, který je takto uveden v pracovní smlouvě. Jelikož lze jako den nástupu do práce sjednat i den pracovního klidu (nebo také státní svátek), považuje se pro účely zdravotního pojištění za den nástupu zaměstnance do zaměstnání den vzniku pracovního poměru, uvedený v pracovní smlouvě. To znamená, že například v případě sjednání pracovního poměru od 1. 5. 2019 vzniká účast na zdravotním pojištění tímto dnem a k tomuto datu přihlašuje zaměstnavatel zaměstnance v zákonné osmidenní lhůtě u zdravotní pojišťovny... Obsah: A -Zákon o zaměstnanosti – novela -Daňové zvýhodnění na studující děti -OSVČ – jak při přerušení podnikání ve zdravotním pojištění? -Výdaje spojené s pořízením zásob (3. část) -Specifika záloh na daně z příjmů -Benefit na zdravotnické služby, sport a rekreaci -DPH při dodání vody, tepla a chladu -Poskytnutí zdravotní služby a dodání zdravotního zboží -Osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně -Technické zhodnocení a opravy majetku -Pohledávky v účetnictví a opravné položky -Rozvázání pracovního poměru za neomluvené absence -Spojování vymáhaných dlužných částek -Rodinný závod a spolupracující osoby z pohledu zdravotního pojištění -Dohoda o provedení práce -Dohoda o pracovní činnosti -Zákoník práce v souvislostech zdravotního pojištění -Srážky ze mzdy – změny v nařízení vlády -Hlavní zdroj příjmů ve zdravotním pojištění -Jednostranné „ukončení“ pracovního poměru a zdravotní pojištění -Možnosti vzdělávání v pracovním poměru -Vřaďte se do zákonitostí -Proč ctít pravidla slušného chování? -Termíny pro praxi v říjnu 2019 Klíčová slova: -příjmy ze samostatné činnosti, paušální výdaje, vedení účetnictví, daňová evidence -daňové zvýhodnění, student, vyživované dítě, daňový bonus -přerušení podnikání, přerušení podnikání, dlouhodobý pobyt v zahraničí, státní kategorie -drobný hmotný majetek, likvidace zásob, darované zásoby, daňová evidence, škoda na zásobách -zdaňovací období, sankční úrok z prodlení, konec zdanitelné činnosti, zánik zdroje zdanitelných příjmů -benefit, zdravotnická služba, sport, rekreace, masáž -hodnota plnění osvobozeného od daně, zdravotní služba, zdravotní zboží -osvobození od daně, nárok na odpočet daně; uskutečněná plnění; koeficient; plátce daně; daňové přiznání -technické zhodnocení, opravy majetku, nemovitost, odpisování, daňová uznatelnost -dlouhodobé pohledávky, krátkodobé pohledávky, časové rozlišení, opravné položky k pohledávkám, cizí měna -neomluvená absence, okamžité zrušení pracovního poměru, výpověď -snižování nákladů, právní jistota, peněžní pohledávky, kumulace žalobních nároků -rodinný závod, spolupracující osoba, státní pojištěnec, pojistný vztah, zálohy na pojistné, převod podílu příjmů a výdajů -rodičovský příspěvek, vyměřovací základ, státní kategorie, nekolidující zaměstnání, ochranná doba -srážky ze mzdy, životní minimum, příjem zaměstnance, exekuce, výživné, náhrada škody -souběh zaměstnání, zákonné minimum, hlavní zdroj příjmů, státní pojištěnec -neplaceného volno, neomluvená absence, pracovněprávní spor
Autor:
Nakladatel: Poradce
ISBN: -51448
Rok vydání: CZE
Jazyk : Čeština
Vazba: CZE
Počet stran: CZE
Mohlo by se vám také líbit..