Termín obdržení zásilky
Česká pošta Pondělí 30.11
PPL Pondělí 30.11
Osobní odběr Úterý 01.12
Termíny jsou pouze orientační a mohou se lišit podle zvoleného typu platby. O Průběhu zásilky Vás budeme informovat e-mailem.
Při nákupu většího množství produktů negarantujeme dodání do zobrazeného data

Zdravie a výživa ľudí 1. (slovensky)

Zdravie a výživa ľudí 1.
20 %

801  Kč 999 Kč

Sleva až 70% u třetiny knih

Ján Keresteš Je čestným členom Slovenskej akadémie vied, pre vedy poľnohospodárske, potravinárske, lesnícke a veterinárske. Je nositeľom zlatej medaily Svetovej organizácie duševného vlastníctva.

\n

Kniha je o to unikátnejšia, že je písaná a zostavená tak, aby si v nej našli svoje aj odborníci, ale bol kladený dôraz na to, aby z nej mohla čerpať užitočné rady aj široká verejnosť.

\n

Kapitoly, ktoré boli v prvom vydaní v 2010 sú všetky kompletne prerobené a napr. z 40 stránovej kapitoly je teraz 260 stranová kapitola...

\n

Jedinečné kompendium, impozantné rozsahom i erudíciou, sumarizuje na 2500 stranách = vyše 13 miliónov znakov, najnovšie poznatky zo všetkých oblastí týkajúcich sa zdravej výživy, z pera renomovaných vedcov, lekárov a ďalších odborníkov zo sféry potravinárstva, biológie, medicíny, dietológie, agronómie a ovocnárstva.

\n

Vzhľadom k širokému a komplexnému pohľadu na problematiku výživy a potravinových zdrojov je uvedená publikácia aj vynikajúcou učebnou pomôckou, ktorá pomôže v rámci Slovenska zvýšiť kvalitu vzdelávania študentov ako aj bežných spotrebiteľov. Na základe obsahu, rozsahu ako aj úrovne poznania prezentovanej v texte je odborným fórom odporúčané schváliť predmetnú publikáciu ako vysokoškolskú učebnicu pre študentov potravinárstva a výživy ľudí.

\n

Významné sú napr. kapitoly výživa a metabolizmus a metódy hodnotenia stavu výživy, ktoré prinášajú aj mnoho unikátnych poznatkov z oblasti napr. vzťahov výživy a imunity, výživy a onkologických ochorení a pod. Kapitoly zamerané na potravinové zdroje zahŕňajú takmer všetky zdroje od mäsa, mlieka, vajec, rýb, zveriny, ovocia, zeleniny a ďalších potravín rastlinného pôvodu, vrátane veľmi dôležitej témy probiotických vlastností mliečnych výrobkov, výroby syrov a syrárskych špecialít, ale aj problematiku vinárstva.

\n

Veľmi podrobne je rozpracovaná aj kapitola o výžive detí, žien v gravidite ako aj osôb vo vyššom veku. Na problematiku zdravotných dopadov poukazujú kapitoly zamerané na falšovanie potravín, alimentárne ochorenia a potravinové alergie. Budúcnosť výživy načrtáva kapitola zameraná na nutričnú genomiku a jej nástroje.

\n

Text dopĺňa množstvo tabuliek, čo zvyšuje jeho prehľadnosť.

\n

Napísať knihu o výžive ľudí a zdraví je nesmierne ťažká úloha. Vlastne pri súčasnom stave vedy, výskumu a informačných technológiách je nutnosť predmetnú tematiku spracovávať tímovo ako literárne dielo, je súhrnom názorov a odborných identít každého spracovateľa a dať všetky názorové hladiny do približne súmerného informačného toku je tak zložité, ako dať odpoveď na riešenie súčasných civilizačných ochorení. Špeciálne spracovania jednotlivých statí nadväzujú na množstvo kompilačných prác rozličných foriem publikácie, ale aj výber kľúčových najdôležitejších statí, aby dali odpoveď na základnú otázku:

\n

Ako a do akej miery ovplyvňuje výživa zdravotný stav ľudí?!

\n

Hodnotenie knihy a jej častí budú predmetom diskusie, oponencie a iných názorov. Za celý kolektív spracovateľov chcem predovšetkým poďakovať za excelentnú a tolerantnú spoluprácu, na ktorej sa zúčastnili:\nProf. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach\nProf. RNDr. Libor Ebringer, DrSc., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave\nProf. Zdeňka Ďuračková, PhD., Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave\nProf. RNDr. Jozef Čársky, CSc., Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave\nProf. Ing. Katarína Horáková, CSc., Univerzita tretieho veku v Bratislave\nDoc. Ing. Mária Greifová, PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislave\nDoc. Ing. Stanislav Sekretár, PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislave\nIng. Ladislav Staruch, PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislave\nProf. Ing. Magdaléna Valšíková, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre\nProf. Ing. Ivan Hričovský, CSc., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre\nDoc. Ing. Jozef Golian, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre\nDoc. Ing. Ladislav Lagin, CSc., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre\nDoc. Ing. Anna Trakovická, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre \nMUDr. Peter Chlebo, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre\nMUDr. Janka Zálešáková, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave\nIng. Katarína Fatrcová Šramková, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre \nDoc. MUDr. Jaroslav Daniška, CSc., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre\nMgr. Jaroslav Maček, Stredná priemyselná škola potravinárska v Nitre\nIng. Zdenka Hamadová, Stredná priemyselná škola potravinárska v Nitre\nIng. Zsigmund Toth, PhD., Stredná priemyselná škola potravinárska v Nitre\nIng. Karol Herian, CSc., emeritný riaditeľ Výskumného ústavu mliekarenského v Žiline\nIng. Milan Kováč, PhD., Výskumný ústav potravinársky v Bratislave\nDoc. Ing. Pavel Dlouhý, PhD., Karlova univerzita v Prahe\nDoc. MVDr. Pavol Mala, PhD., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach\nIng. Jiří Kopáček, CSc., Česko-moravský mlékarenský svaz v Prahe\nIng. Martina Gažárová, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre\nDoc. MUDr. Igo Kajaba, PhD., Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

\n

Moje poďakovanie patrí vedeckým osobnostiam, ktoré všetkým dali podnet a priestor spolupráce s jednotlivými prispievateľmi:\nProf. MVDr. Emilovi Pilipčincovi, PhD., rektorovi Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a odbornej poradkyni Prof. MVDr. Oľge Burdovej, PhD., \nProf. Ing. Jánovi Šajbidorovi, DrSc., dekanovi Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,\nProf. Ing. Jozefovi Bullovi, DrSc., dekanovi Fakulty potravinárstva a biotechnológie Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre,\nProf. Ing. Danielovi Bírovi, PhD., Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, \nProf. MUDr. Petrovi Labašovi, PhD., dekanovi Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

\n

OBSAH 1.dil

\n

ÚVOD (Keresteš) \n1. ZÁKLADNÉ POJMY VO VÝŽIVE ĽUDÍ (FATRCOVÁ -ŠRÁMKOVÁ K.)\n1.1 Výživa človeka (FATRCOVÁ-ŠRÁMKOVÁ K.) \n1.2 Výživová kvalita potravín \n1.2.1 Výživové vlastnosti potravín \n1.2.2 Kvalita potravín \n1.2.3 Klasiekácia potravín \n1.3 Základné pojmy súvisiace so zdravím a chorobou \n1.4 Staré a nové paradigmy vo výžive \n1.5 Fyziologické potreby človeka (MAČEK, TOTH, HAMADOVÁ) \n1.6 Psychické vplyvy na výživu človeka (MAČEK, TOTH, HAMADOVÁ) \n1.7 Sociálne vplyvy na výživu človeka (MAČEK, TOTH, HAMADOVÁ)\n2. ZÁKLADY TEÓRIE SPRÁVNE VÝŽIVY (Maček, Tóth, Hamadová)\n2.1 Aminokyseliny, peptidy a bielkoviny \n2.2 Sacharidy \n2.3 Lipidy \n2.4 Mikroživiny \n2.5 Vitamíny \n2.6 Bioaktívne látky a antioxidanty \n3. ANATÓMIA A FYZIOLÓGIA GITu A FYZIOLÓGIA TRÁVENIA (Chlebo, Mala)\n3.1 Zloženie ľudského organizmu \n3.2 Fyziológia trávenia a vstrebávania \n3.2.1 Gastrointestinálny systém človeka a jeho činnosť \n3.2.2 Usporiadanie a činnosť orálnych častí GITu \n3.2.3 Žalúdok a jeho činnosť \n3.2.4 Tenké črevo a jeho činnosť \n3.2.5 Hrubé črevo a jeho činnosť \n3.2.6 Žľazy vývojovo a funkčne späté s tráviacou sústavou \n3.3 Metabolizmus základných živín a ich energetická výťažnosť \n3.3.1 Látková bilancia \n3.3.2 Energetická bilancia \n3.3.3 Metódy na stanovenie výživovej hodnoty v požívatinách \n3.4 Vylučovanie látok z organizmu \n3.4.1 Uloženie a stavba obličiek \n3.4.2 Mimoobličkové vylučovanie \n4. MAKRONUTRIENTY VO VÝŽIVE\n4.1 Štruktúra a metabolizmus proteínov (KERESTEŠ) \n4.2 Sacharidy vo výžive (ČÁRSKY, ZÁLEŠÁKOVÁ) \n4.2.1 Rozdelenie sacharidov \n4.2.2 Metabolizmus sacharidov \n4.2.3 Diabetes mellitus (cukrovka)

\n

4.3 Tuky vo výžive (SEKRETÁR) \n4.3.1 Lipidy rozdelenie a nomenklatúra \n4.3.2 Úloha tukov vo výžive\n4.3.3 Trávenie a vstrebávanie tukov \n4.3.4 Transport tukov krvou \n4.3.5 Konzumné tuky \n4.3.6 Poruchy metabolizmu lipidov \n4.3.7 Esenciálne mastné kyseliny \n4.3.8 Ochrana tukov pred oxidáciou \n4.3.9 Skryté tuky v potravinách (Kováč)\n4.3.10 Trans izoméry mastných kyselín vo výžive a ich vplyv na zdravie (Dlouhý) \n5. VODA VO VÝŽIVE (Zálešáková)\n5.1 Voda na Zemi \n5.2 Voda v ľudskom organizme \n5.3 Prírodné minerálne a liečivé vody \n5.3.1 Najvýznamnejšie katióny minerálnych vôd \n5.3.2 Najvýznamnejšie aniónové zložky minerálnych vôd \n5.3.3 Minerálny vody pri zvláštnych stavoch organizmu \n5.4 Voda v potravinách a potravinárskom priemysle (Golian) \n5.5 Voda vo výžive (Golian) \n5.6 Mlieko a pitný režim (Kopáček) \n6. ESENCIÁLNE ANORGANICKÉ (MINERÁLNE) LÁTKY A VITAMÍNY (Golian)\n6.1 Minerálne látky \n6.2 Mikroelementy \n6.3 Vitamíny \n6.4 Antioxidanty a ich význam vo výžive (Ďuračková) \n7. ZÁSADY SPRÁVNEJ VÝŽIVY (Šramková) \n7.1 Zásady správnej výživy \n7.2 Nutričné zásady v graeckých vyjadreniach \n7.2.1 Výživový kruh \n7.2.2 Potravinová pyramída \n7.2.3 Ukazovatele zdravého stravovania \n8. CUKOR, CUKROVINKY, NÁPOJE A VÝROBKY\n8.1 SLADIDLÁ \n8. 2. CUKROVINKY, ČOKOLÁDA A ČOKOLÁDOVÉ BONBÓNY \n8. 3. Nápoje \n9. VÝŽIVA A SPOLOČNÉ STRAVOVANIE (Maček, Toth, Hamadová)\n9.1 Spoločné stravovanie (Šramková) \n9.2 Základy gastronómie a príprava pokrmov (Maček, Toth, Hamadová) \n9.3 Gastronomické úpravy a ich vplyv na kvalitu potravín (Maček, Toth, Hamadová) \n9.4 Príprava pokrmov ako záľuba (Maček, Toth, Hamadová) \n9.5 Zahraničná kuchyňa (Maček, Toth, Hamadová)

\n
    \n
  1. VÝŽIVA A METABOLIZMUS (KERESTEŠ)\n10.1 Integrácia metabolizmu energie.\n10.2 Integrácia metabolizmu bielkovín a aminokyselín \n10.3 Integrácia metabolizmu makronutrientov \n10.4 Tehotenstvo a metabolizmus \n10.5 Laktácia a metabolizmus \n10.6 Faktory vývoja, rastu a starnutia \n10.7 Metabolizmus a mozog \n10.8 Metabolizmus a výživa zmyslových systémov \n10.9 Metabolizmus, výživa a gastrointestinálny trakt \n10.10.Metabolizmus a kardiovaskulárny systém \n10.11 Mechanizmy kontroly energetického príjmu potravín \n10.12 Výživa a onkologické ochorenia (CHLEBO) \n10.13 Alkohol a výživa (CHLEBO) \n10.14 Výživa a imunita (CHLEBO)
  2. \n
  3. METÓDY HODNOTENIA STAVU VÝŽIVY (Chlebo)\n11.1 Nutričná anamnéza \n11.2 Antropometrické vyšetrenia\n11.3 Klinické vyšetrenia \n11.4 Biochemický laboratórny monitoring \n11.5 Nutričné osteopenie \n11.6 Metódy hodnotenia stavu výživy u detí
  4. \n
Autor:
Nakladatel: CAD Press
ISBN: 978-80-88969-84-6
Rok vydání: 2020
Jazyk : SLK
Vazba: pevná
Počet stran: 752
Mohlo by se vám také líbit..